ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. BYEBYECAR

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U BYEBYECAR GAAT GEBRUIKEN.

BYEBYECAR IS EEN INITIATIEF ONTWIKKELD DOOR DE SAMENWERKING TUSSEN PRODUPRESS EN BCA, WAARBIJ PRODUPRESS ONDER ANDERE INSTAAT VOOR DE FRONT-END VAN DE WEBSITE EN HET PLATFORM EN BCA ONDER ANDERE INSTAAT – EN VERANTWOORDELIJK IS - VOOR DE BACK-END VAN HET PLATFORM EN DE WEBSITE ALSOOK DE GELEVERDE DIENSTEN.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPALEN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE BYEBYECAR WEBSITE, HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. BIJ HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT ZAL EERST GEVRAAGD WORDEN OF KENNIS IS GENOMEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OF DE INHOUD ERVAN ALS BINDEND WORDT AANVAARD. DE INDIENING VAN DE ACCOUNT-AANVRAAG, IMPLICEERT DE KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE GEBRUIKER (INCLUSIEF DE VOORWAARDEN WAAR NAAR VERWEZEN WORDT). INDIEN NIET AKKOORD KAN GEGAAN WORDEN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DAN KAN U GEEN ACCOUNT MAKEN, NOCH EEN BEROEP DOEN OP DE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN VIA DE WEBSITE.

1. DEFINITIES

"ByeByeCar": het platform, beschikbaar via de Website en waarop de Diensten worden aangeboden
"Account": het account zoals aangemaakt door de Gebruiker, conform deze Algemene Voorwaarden
"Betrokken Voertuig": Het Voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een Gegarandeerd Aankoop-aanbod na een Online Inspectie en identificeerbaar is op basis van het chassisnummer
"BCA": BCA nv, met maatschappelijke zetel te (…) en ingeschreven in de KBO onder het nummer (…)
"Diensten": de diensten die aangeboden worden via ByeByeCar, zoals bepaald in artikel 2
"Gebruiker": elke persoon die gebruik maakt van de Website en/of de Diensten m.b.t. zijn Voertuig
"Gegarandeerd Aankoop-aanbod": Het eventuele aanbod om het Voertuig te kopen van de Gebruiker, op basis van de Online Inspectie
"Online Inspectie": De online inspectie van het Voertuig door een professionele auto-inspecteur, die het Voertuig op verschillende controlepunten vanop afstand (met behulp van een smartphone) inspecteert en analyseert.
"Produpress": ProduPress nv, met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, Avenue Général Dumonceaulaan 56 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0426.753.973.
"Voertuig": De personenwagen die geschikt is voor normaal gebruik door de consument en waarvoor de Gebruiker via de Website één of meerdere Diensten aanvraagt
"Website": www.byebyecar.be

2. VOORWERP

ByeByeCar biedt Gebruikers via de Website de volgende Diensten aan:

 • Een eerste waarde inschatting van het Voertuig, nadat de Gebruiker de gevraagde informatie heeft ingevuld op de Website;
 • Een Online Inspectie van het Voertuig, om zo een definitieve – en meer accurate - waardebepaling van het Voertuig op te maken;
 • Het versturen aan de Gebruiker van een Gegarandeerd Aankoop-aanbod voor het Betrokken Voertuig, opgemaakt op basis van de Online Inspectie van het Voertuig;
 • Ingeval van een Gegarandeerd Aankoop-aanbod van BCA: Het verkopen van het voertuig tegen het Gegarandeerd Aankoop-aanbod;

3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 Tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk gebruik van de via de Website aangeboden Diensten. Door het bezoek aan de Website en het gebruik van de Diensten verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3.2 Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de relevante partijen.

3.3 Om gebruik te maken van onze Diensten moet de Gebruiker minstens 18 jaar oud zijn. Door het aanmaken van een Account en het gebruik van de Diensten verklaart de Gebruiker minstens 18 jaar oud te zijn.

4. OPZET EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE / HET PLATFORM

4.1 Via de Website wordt een platform aangeboden aan de Gebruiker om bepaalde Diensten af te nemen m.b.t. zijn Voertuig.

4.2 Het aanmaken van een Account. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient de Gebruiker een Account aan te maken en zich te registreren. De Gebruiker verklaart nauwkeurige, actuele, accurate en volledige informatie te geven (en desgevallend bij te werken). Het Account verbonden aan een onvolledige of onjuiste registratie kan eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging afgesloten worden.

De Gebruiker kan enkel een Account aanmaken voor zichzelf. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. Het gebruik van meer dan 1 gebruikersnaam is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van mandaten en tijdelijke e-mailadressen.

De registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd of ingetrokken worden om volgende redenen:

 • De gevraagde gegevens voor identificatie van de Gebruiker worden niet verstrekt, zijn onvolledig of niet accuraat;
 • Eén of meerdere van de in deze Algemene Voorwaarden (en/of privacy verklaring) aan de Gebruiker gestelde verplichtingen worden of werden niet nageleefd door de Gebruiker of er kan redelijkerwijze worden aangenomen zij niet zullen worden nageleefd door de Gebruiker;
 • De Gebruiker tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende gebruikersnamen;
 • De Gebruiker maakt gebruik van andermans identiteit;
 • De Gebruiker is niet minstens 18 jaar oud;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat de registratie niet (meer) aanvaard kan worden.

4.3 Iedere handeling gesteld middels het Account wordt geacht te zijn gesteld door de relevante Gebruiker (houder van het Account). Bij registratie dient een gebruiksnaam en wachtwoord gekozen te worden voor latere toegang tot het Account. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker van het Account om voorzichtig om te gaan met de aanmeldgegevens, om deze vertrouwelijk te houden en onbevoegde toegang tot de Accountgegevens en het Account door derden voorkomen. Indien er het vermoeden zou zijn dat de aanmeldgegevens gelekt zouden zijn of er anderszins onrechtmatig gebruik is gemaakt van het Account, is de Gebruiker verplicht om ByeByeCar hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen via (xxx). ByeByeCar zal dan indien nodig het Account afsluiten.

5. ONDERAANNEMING

5.1 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Diensten (deels of geheel) kunnen uitbesteed worden en dit zonder dat de Gebruiker hier enige inspraak in heeft of dat de Gebruiker hier voorafgaandelijk van op de hoogte wordt gebracht. Dit heeft echter geen impact op het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen van de Gebruiker, dat ongewijzigd blijft (zie artikel 14.3).

6. VERPLICHTINGEN EN GARANTIES VAN DE GEBRUIKER

6.1 Door het gebruik van ByeByeCar verklaart de Gebruiker de Website en de Diensten te goeder trouw te gebruiken, conform deze Algemene Voorwaarden en conform de toepasselijke, wettelijke of reglementaire bepalingen.

6.2 De Gebruiker verklaart verantwoordelijk te zijn voor zijn gedrag, terwijl deze toegang heeft tot – of gebruik maakt van – de Website en de Diensten. De Gebruiker gaat ermee akkoord zich aan de Algemene Voorwaarden te houden en niet:

 • het Account van een andere Gebruiker te gebruiken of proberen te gebruiken;
 • de (wettelijke of contractuele) rechten van derden te schaden;
 • een inbreuk te plegen om een wettelijke bepaling;
 • De Diensten te gebruiken op een manier die ByeByeCar of de andere Gebruikers kan hinderen, verstoren, negatief beïnvloeden of verhinderen om volledig van de Diensten te genieten of die de werking van de Diensten op eender welke manier kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen;
 • Reverse-engineering van enig aspect van de Website of iets doen om de onderliggende systemen en/of broncode(s) te kunnen ontdekken;
 • Pogingen om de Website aan te passen, om inhoudelijke filtertechnieken te omzeilen of om toegang te krijgen tot een functie of een gebied van de Website waarvoor hij niet bevoegd is;
 • Het ontwikkelen van applicaties van derden die in contact komen met de Website of de Diensten;
 • Gebruik maken van een robot, spider, crawler, scraper, script, browserextensie, offline lezer of andere geautomatiseerde middelen of interface die niet door ons zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Website en/of de Diensten, gegevens te extraheren of op andere wijze de weergave van de pagina's of de functionaliteit van de Website te verstoren of te wijzigen;
 • Gebruik van de Diensten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of het aangaan, aanmoedigen of promoten van activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.
 • Een ander voertuig onderwerpen aan de eerste waarde-inschatting en/of Online Inspectie dan het Voertuig zoals aangeboden aan BCA bij de verkoop

6.3 De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn van het Voertuig en hier vrij over te mogen beschikken.

6.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe alle (al dan niet zichtbare) gebreken en niet-conformiteit aan en/of onvolledigheid van het Voertuig ter kennis te brengen op de Website of tijdens de Online Inspectie waarvan hij kennis heeft of behoort kennis te hebben. Het opzettelijk verzwijgen hiervan kan als fraude worden aanzien.

6.5 Bij een inbreuk op artikel 6.4, zal de Gebruiker aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade en zal BCA het recht hebben om het Gegarandeerd Aankoop-aanbod van het Betrokken Voertuig in te trekken, de aankoop te ontbinden en/of een schadevergoeding te bekomen a rato de schade.

7. VERPLICHTINGEN EN GARANTIES VAN BYEBYECAR

7.1 De Diensten betreffen inspanningsverbintenissen die naar best vermogen worden uitgevoerd, zonder weliswaar afbreuk te doen aan artikel 7.2 en 7.3 hieronder.

7.2 Het Gegarandeerd Aankoop-aanbod, betreft weliswaar een bindend aanbod van BCA, die zich ertoe verbindt om het betrokken Voertuig aan te kopen aan de gegarandeerde aankoopprijs, op voorwaarde dat (a) het Voertuig geschikt is voor normaal gebruik door de consument en de door de Gebruiker verschafte informatie volledig en accuraat is, (b) een Online Inspectie werd uitgevoerd en (c) zolang het Voertuig blijft voldoen aan de beschrijving die door de Gebruiker werd opgesteld en tijdens de Online Inspectie werd bevestigd.

7.3 Het Gegarandeerde Aankoop-aanbod blijft sowieso slechts geldig gedurende 5 dagen, waarna het automatisch komt te vervallen. Indien de Gebruiker positief erop ingaat, dan wordt de verkoop voltrokken tussen de Gebruiker en BCA. Deze laatste staat in voor de administratieve afhandeling, de uitvoering van de betaling van de gegarandeerd aankoopprijs en het transport van het Voertuig, conform de toepasselijke voorwaarden overeengekomen tussen de Gebruiker en BCA (xxx).

8. PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief btw.

9. AANSPRAKELIJKHEDEN

9.1 Er wordt naar gestreefd om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening gegarandeerd worden. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt alles in werking gesteld om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ByeByeCar (noch van Produpress, noch van BCA) en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

9.2 De Website is voorzien van de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem, de onderliggende systemen, haar databanken, etc. zo goed mogelijk te beschermen. Er wordt onder meer gezorgd voor regelmatige aanpassingen aan anti-virus beveiligingen. Tenzij in geval van kwade trouw, zware fout en/of grove nalatigheid, zal ByeByeCar (Produpress en/of BCA) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website.

9.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van het door hem gebruikte technisch materiaal zoals computer, laptop, smartphone, internetverbinding, ….

9.4 ByeByeCar probeert steeds zo nauwkeurig mogelijk te zijn m.b.t. de inhoud en vermeldingen op de Website. In het geval van een fout, wordt het recht voorbehouden om een dergelijke fout te corrigeren.

9.5 Behoudens in geval van zware fout of opzettelijke fout, zal ByeByeCar (Produpress en/of BCA) in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige indirecte schade, onrechtstreekse schade, gevolgschade of verliezen geleden door de Gebruiker. Hiertoe behoren, zonder daartoe beperkt te zijn: tijdsverlies, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, toename van de algemene kosten, vorderingen van derden, … ongeacht of deze schade en/of verliezen voorzienbaar waren.

9.6 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van ByeByeCar (Produpress en/of BCA) voor eventuele directe schade beperkt zijn tot (500) EUR. Aan elkaar verwante, gelijkaardige of gelinkte schadegevallen worden daarbij steeds als één schadegeval beschouwd.

9.7 Aangezien de Diensten (zoals de Online Inspectie en/of de eerste waarde inschatting) enkel worden uitgevoerd door BCA, en niet door Produpress, draagt Produpress geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot deze Diensten en alles wat daaruit al dan niet zou kunnen voortvloeien.

9.8 Aangezien het Gegarandeerde Aankoop-aanbod énkel uitgaat van BCA en Produpress geen contractspartij is in de verkoop van het Voertuig tussen de Gebruiker en BCA, draagt Produpress geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van het Voertuig en alles wat daaruit voortvloeit (zoals betaling van de gegarandeerde aankoopprijs, de administratieve handeling, het transport van het Voertuig,…. ).

10. LINKS

10.1 Links naar websites van derden vermeld op de Website worden uitsluitend voor het gemak van de Gebruiker verschaft. Als de Gebruiker deze links gebruikt, verlaat deze de Website. ByeByeCar is niet verantwoordelijk voor de desbetreffende websites, hun content noch hun beschikbaarheid. ByeByeCar onderschrijft de links niet en bevestigt ze niet, noch het daar aangetroffen materiaal of resultaten die mogelijk verkregen zijn door deze te gebruiken. Als de Gebruiker besluit om een of meer van de aan de Website gelinkte websites van derden te openen, doet deze dit geheel op eigen risico.

11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is ByeByeCar (Produpress en/of BCA) niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan ByeByeCar haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

11.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van ByeByeCar geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, epidemie, pandemie, daden van de overheid, storing in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen,…

12. BEËINDIGING

12.1 De Gebruiker heeft het te allen tijde het om zijn Account stop te zetten en te verwijderen.

12.2 ByeByeCar heeft te allen tijde het recht om naar eigen oordeel onmiddellijk definitief of tijdelijk een Account te deactiveren of op te schorten indien één of meerdere van huidige Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd.

12.3 In het geval van het stopzetten van het Account van de Gebruiker, zal onmiddellijk de toegang tot de Website (en de Diensten) worden beëindigd. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechten en verplichting die op dat moment reeds ontstaan zijn.

12.4 ByeByeCar behoudt zich het recht voor om in overeenstemming met het toepasselijke recht, al de informatie en Accountgegevens die op de servers van ByeByeCar zouden zijn opgeslagen, te verwijderen.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Produpress en BCA zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Diensten. De Gebruiker verbindt zich ertoe als gebruiker van de Website (incl. de Diensten), om op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook, het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven , uit te baten, over te dagen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de Dienst.

14. VARIA

14.1 ByeByeCar kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing op de Website, het voortgezette gebruik door de Gebruiker geeft aan dat de Gebruiker de gewijzigde Algemene voorwaarden accepteert. Indien niet akkoord kan gegaan worden met de gewijzigde Algemene voorwaarden, dient de Gebruiker te stoppen met het gebruik van de Website en Diensten.

14.2 De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

14.3 Alle klachten of vragen zowel aangaande de Website alsook aangaande de Diensten dienen gericht te worden aan (…). ByeByeCar doet haar best om alle klachten of vragen binnen (…) dagen na ontvangst te behandelen.

14.4 De verzaking aan het recht om eender welke bepaling af te dwingen of het niet aangeven van een schending van een bepaling impliceert geenszins dat ByeByeCar afstand doet van haar recht om later, de volledige uitvoering van dergelijke bepaling te eisen.

14.5 Op de Website en de Diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.6 Alle geschillen die verband houden met – of voortvloeien uit – de Website en/of de Diensten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.