PRIVACY POLICY ByeByeCar BUY BACK

I. Algemeen

Wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website ‘ByeByecar, bij gebruik van één van de functionaliteiten waarvoor uw persoonsgegevens vereist zijn, of wanneer wij u identificeren via bv. het gebruik van cookies (zie cookie policy), worden uw persoonsgegevens verwerkt door:

 • PRODUPRESS NV met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Generaal Dumonceaulaan 56, bus 1 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0426.753.973 (hierna: “PRODUPRESS”):
  • Email: info@produpress.be
  • Telefoonnummer: 02 333 32 11

In deze privacy policy verduidelijken wij hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, waarom we ze gebruiken , of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

II. Werking van de website

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op de website om een eerste inschatting te krijgen over een richtprijs voor de verkoop van uw voertuig zal PRODUPRESS in de eerste plaats de verwerkingsverantwoordelijke zijn van uw persoonsgegevens.

Vervolgens kan u op de website een afspraak inplannen om uw voertuig te laten inspecteren door BCA AUTOVEILING-ENCHERES AUTOS NV (hierna: BCA) om (i) een meer definitieve en accurate waardebepaling van het voertuig te laten maken en/of (ii) een bod van BCA te bekomen voor de verkoop van uw voertuig. PRODUPRESS zal dus vanaf dat moment uw gegevens doorgeven aan BCA die als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke moet worden beschouwd. Voor meer informatie over de manier waarop BCA uw persoonsgegevens verwerkt, gelieve daarvoor de privacy policy van BCA te raadplegen.

III. Welke persoonsgegevens verwerken we

Wij verwerken louter de persoonsgegevens die u ofwel zelf achterlaat op onze website om uw verzoeken te kunnen behandelen, dan wel de persoonsgegevens die we automatisch via cookies verzamelen:

 • uw identiteitsgegevens en contactgegevens (bv. naam, voornaam, leeftijd, telefoonnummer en email adres), zoals u die ons bezorgt
 • De boorddocumenten van uw voertuig (bv. gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsformulier, keuringsbewijs)
 • uw IP-adres , voor meer informatie hierover raadpleeg de cookiepolicy.

IV. Waarom worden uw persoongegevens verwerkt?

OBJET BASE JURIDIQUE
Opvolging van uw verzoek op de website Uitvoering van de overeenkomst
Voor marketingdoeleinden via cookies die geplaatst worden op onze website Toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

V. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op (technische) partners om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, zo wordt de prijs van het voertuig ingeschat door BCA, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

VI. Overdracht van gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en kunnen zowel binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') als naar landen buiten de EER overgedragen worden. Het kan zijn dat de landen waarnaar we uw persoonsgegevens overdragen worden, door de Europese Commissie beschouwd worden als landen die geen “gepaste mate van bescherming voor uw persoonsgegevens” bieden. Als gevolg hiervan zullen we, wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, gepaste voorzorgsmaatregelen treffen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren beschermd zijn, ongeacht het land waarnaar ze overgedragen worden. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen het verkrijgen van contractuele zekerheden van een derde omvatten, aan wie toegang wordt verleend tot uw persoonsgegevens, voor het feit dat uw persoonsgegevens beschermd zullen worden door normen die gelijkwaardig zullen zijn aan die welke uw persoonsgegevens beschermen, wanneer deze zich binnen de EER bevinden. Als u graag meer wilt vernemen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen, wanneer deze overgedragen worden buiten de EER, of als u een kopie wenst te ontvangen van de voorzorgsmaatregelen die we implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, wanneer deze overgedragen worden, gelieve dan contact op te nemen met PRODUPRESS en/of de betrokken derde via bovenstaande contactgegevens.

VII. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden voor de duur nodig voor voornoemde doeleinden, d.w.z.

 • Voor de opvolging van uw verzoek, tot 6 maanden na het laatste contact.
 • Met het oog op direct marketing via cookies, gedurende het actief zijn van de betreffende cookies, dan wel tot op het moment dat u uw cookie settings wijzigt.

VIII. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten m.b.t. uw persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van uw handelingen/verrichtingen op onze website die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen, via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  contact@apd-gba.be
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.